Code of Conduct

Regler och riktlinjer när du arbetar på Aviator 

Därför har vi denna kod

Aviator, dess anställda, ledning och styrelse är skyldiga att följa de lagar och förordningar som gäller på de marknader där vi agerar. Vi vill dessutom vara en konkurrenskraftig, rättvis och respektfull partner och ta hand om varandra, våra kunder, leverantörer och miljön. Syftet med uppförandekoden är att ge dig som Aviator-medarbetare en vägledning i förhållningssättet till dig själv, dina kollegor, företaget, våra kunder och miljön. 

Vår vision och våra värderingar

Visionen visar vägen till vårt mål. Hur vi lever och agerar bygger på våra fem värdeord. Dessa värdeord ligger till grund för hur vi tycker att en person som är en del av Aviator ska vara. Våra värderingar ska prägla varje medarbetares beteende och uppförande på Aviator. Vi är kulturen! 

På Aviator har vi följande vision: 

Aviator är den ledande fullserviceleverantören av luftfartstjänster och utforskar kontinuerligt möjligheter till tillväxt. Vi är en attraktiv arbetsgivare och partner som vunnit erkännande för vårt engagemang för säkerhet, proaktivitet, hållbarhet och för att vi överträffar kundernas förväntningar. 

Värdeord

Respekt: Vi är toleranta mot varandra och respekterar varandra som individer. Vi ger alla samma möjlighet att lyckas och när de gör det ska det erkännas och belönas. 

Flexibilitet: Vi är villiga att förändras för att förbättra och tillgodose kundernas behov. Vi är fördomsfria och nyfikna och ständigt på jakt efter nya idéer och bättre arbetssätt. 

Passion: Vi är mycket stolta över vårt arbete och drivs av vår entusiasm att alltid göra vårt bästa på jobbet. Det är en glädje att betjäna våra kunder väl. 

Kundfokus: Vi vill leverera högkvalitativa lösningar till våra kunder. Vi arbetar proaktivt med att förutse kundernas behov och sedan se till att vår service uppfyller dem. 

Ansvar: Vi strävar efter att agera professionellt när vi utför vårt arbete. Vi skapar en arbetsmiljö som är till stöd för medarbetarna och ger konstruktiv feedback vid behov. Vi tar ansvar för våra mål och ser till att vi når dem. 

Säg ifrån om felaktigt beteende

Du kan stöta på en situation som verkar bryta mot uppförandekoden, våra policys eller lagen. Du förväntas anmäla sådana situationer till din chef och/eller till HR-avdelningen i ditt land. Om du inte känner dig bekväm med att vända dig till din chef/HR-avdelning, kan du använda anmälningsfunktionen på www.aviator.eu/whistleblowing. Du kan även öppna anmälningsfunktionen via ServiceThatMovesYou (STMY). Detta meddelande går direkt till den chef du väljer från den fördefinierade listan och du kan välja om du vill rapportera anonymt eller inte. Du uppmuntras starkt att identifiera dig eftersom det kommer underlättar en utredning. Din sekretess och integritet är av högsta vikt för oss, framför allt om du träder fram för att anmäla en potentiell överträdelse i vår organisation. Det kommer inte att genomföras någon form av vedergällning mot en anställd som i god tro uttrycker sin oro. 

På vår arbetsplats

Vi värnar om hälsa och säkerhet 

Hälsa och säkerhet är våra grundläggande prioriteringar för driften. Av detta skäl strävar ledningen för Aviator efter ständiga förbättringar genom att kontinuerligt ompröva processer, resurser och nya idéer för att göra nödvändiga ändringar för att optimera säkerhetsnivåerna i driften. Vårt mål är att ingen anställd ska behöva drabbas av fysiska eller psykiska skador på sin arbetsplats. 

Rekrytering, utbildning och ditt engagemang säkerställer att alla befattningar på Aviator innehas av personal med relevanta kvalifikationer med avseende på: kunskap, kompetens, utbildning och erfarenhet för den aktuella befattningen. Dessutom ser ledningen till att personalens kompetens bibehålls genom vidareutbildning. 

Vi anser att ett aktivt, modigt och synligt hälso- och säkerhetsledarskap är avgörande, oavsett roll. 

Som anställd på Aviator är du skyldig att alltid följa de operativa rutinerna och policyerna. Du är dessutom skyldig att anmäla problem som kan äventyra hälsan och säkerheten för dig, dina kollegor, passagerare. Detta ska du göra i AM-systemet och till din arbetsledare. Du ska även anmäla incidenter eller brott mot procedurerna på samma sätt. 

Vi tar hand om kunder och passagerare 

Som anställd är du en ambassadör för Aviator och våra flygbolagskunder, oavsett om du checkar in, möter passagerare vid gaten, lastar väskor på flygplanet eller har en annan funktion inom Aviator. Tänk på hur du uppför dig och hur det avspeglas på Aviator och våra kunder. Låt sunt förnuft, respekt och professionalism styra ditt uppförande. 

Principer

 • Vi möter passagerarna på ett vänligt, hjälpsamt och professionellt sätt. På så sätt skapar vi en bra upplevelse på marken för passagerarna och minskar sannolikheten för konflikter eller eskalering av konflikter. 
 • Vi representerar Aviator och flygbolaget när vi är på jobbet. Vi ”står på scen” när vi är på jobbet och ska uppföra oss därefter. 
 • Vi ska aldrig acceptera våld och övergrepp mot Aviator-anställda. Sådana situationer måste alltid rapporteras till din chef. 

Vi anser att det är viktigt med mångfald och inkludering

Diskriminering, trakasserier och mobbning – oavsett om det är på grund av kön, hudfärg, omplacering, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder, religion eller trossystem eller av någon annan anledning – tolereras inte inom Aviator. Alla anställda har rätt att behandlas med värdighet och respekt. Diskriminering, trakasserier eller mobbning ska anmälas till din chef eller på webbportalen www.aviator.eu/whistleblowing. Aviator tolererar inte heller vedergällning mot eller viktimisering av en anställd som anmäler trakasserier eller mobbning, om detta görs i god tro. Sådan vedergällning eller viktimisering utgör i sig ett disciplinbrott. 

Diskriminering

Diskriminering är behandling av, eller åtskillnad till förmån för eller mot, en person grundat på den grupp, klass eller kategori som personen tillhör snarare än individuella egenskaper. Inga former av diskriminering tolereras. 

 • Alla anställda har rätt att behandlas med respekt 
 • Alla som har anledning att tro att de har utsatts för diskriminering måste meddela detta till sin arbetsledare eller chef 
 • Den som får kännedom om eller har information om att diskriminering har förekommit, är skyldig att meddela sin närmaste chef 
 • Bestämmelserna i relevant arbetsrätt ska följas om åtgärder behöver vidtas 

Trakasserier

Trakasserier kan vara verbala, icke-verbala eller fysiska och är oönskat beteende som har till syfte eller mål att kränka personens värdighet eller skapa en hotfull, fientlig, förnedrande, förödmjukande eller kränkande miljö för personen.

Trakasserier kan yttra sig på många sätt. Exempel på trakasserier som är förbjudna enligt denna kod är: 

 • Verbala övergrepp eller stötande skämt eller upptåg, oanständiga eller sexuellt anspelande kommentarer, begäran om sexuella tjänster eller upprepade frågor om att gå på dejt osv. 
 • Oönskad kroppskontakt, hot, faktisk misshandel eller våld 
 • Pin up-bilder, pornografi, upprorisk eller kränkande litteratur eller graffiti, vilket omfattar religiös litteratur. 

Fler exempel kan förekomma. 

Alla anställda ska vara medvetna om att en person som av en arbetsdomstol döms för att ha trakasserat en kollega under anställning, utöver att ha begått ett disciplinbrott, kan omfattas personligen av civilrättsliga förfaranden enligt lagarna i det land där brottet ägde rum. Detta kan leda till fängelsestraff, böter eller andra rättsliga åtgärder. 

Mobbning

Mobbning är ihållande beteende riktat mot en individ eller grupp av individer som skapar en hotfull miljö som undergräver självförtroendet och självkänslan hos mottagaren/mottagarna. 

Mobbning kan yttra sig på många sätt. 

Exempel som är förbjudna enligt denna kod är: 

 • Verbala övergrepp som att skrika eller svära åt kollegor 
 • Att hota eller förolämpa kollegor 
 • Maktmissbruk eller användning av orättvisa påföljder 
 • Practical jokes, invigningsceremonier eller andra ritualer 
 • Att leta igenom, gömma eller skada personliga tillhörigheter samt utdelade företagstillhörigheter 
 • Utfrysning eller uteslutande av kollegor från jobbevenemang eller sociala aktiviteter 

Fler exempel kan förekomma. 

Det är viktigt att inse att det som en person kan tycka är acceptabelt kan vara helt oacceptabelt för någon annan. Trakasserier och mobbning grundar sig i att orden eller handlingarna är ovälkomna eller oönskade för den person som är målet. 

Vi använder inte alkohol eller droger

Aviators policy är att arbetsmiljön ska vara fri från påverkan av droger och alkohol. Detta bidrar till att skydda hälsa och säkerhet för alla medarbetare samt för andra som de kommer i kontakt med, samtidigt som vår verksamhet drivs effektivt. 

För att skydda våra anställdas hälsa och säkerhet gäller följande regler: 

 • Ingen anställd får vara påverkad av, sälja eller distribuera alkohol eller droger på jobbet. Nolltolerans gäller inom företaget. 
 • Inga droger, annat än läkemedel som förskrivits av läkare och inte påverkar individens förmåga att prestera, är tillåtna på företaget vid något tillfälle. 
 • Anställda får inte dricka alkohol offentligt medan de bär företagets uniform, oavsett om de befinner sig på annan plats eller är lediga. 

I samband med officiella arbetsrelaterade och festliga sammankomster som organiseras av Aviator kan alkohol accepteras i begränsad omfattning. Alkoholkonsumtionen måste då ske med försiktighet och alkoholfria alternativ måste alltid erbjudas. 

Obs! Om en medarbetare tar läkemedel som erhållits med eller utan recept, måste han eller hon först fråga sin läkare eller farmaceut om eventuella biverkningar på förmågan att utföra arbetet. Om biverkningar föreligger måste medarbetaren informera sin arbetsledare/chef. 

Alkohol- och drogmissbruk är ett allvarligt problem inte bara för missbrukaren utan även för kollegor och företaget där personen arbetar. Problem som orsakas inkluderar bland annat: 

 • Oförmåga att arbeta säkert på grund av bristande koncentration 
 • Sen ankomst och frånvaro 
 • Dåligt uppförande och dålig disciplin 
 • Dålig stämning i teamet och i relationerna mellan medarbetare 
 • Försämrad produktivitet och prestation 
 • Negativa effekter på företagets image och kundrelationer 

Fler exempel kan förekomma. 

Vad händer om du har problem med alkohol/droger/spelande? 

Om du har eller tror att någon utav dina kollegor har alkohol-, drog- eller spelrelaterade problem ska chef eller HR-avdelning informeras så snart som möjligt. Detta kommer att behandlas i strikt förtroende. De ger råd om vägledning eller center som kan ordna lämplig behandling. Specifika åtaganden gäller i olika länder. 

Vi har en öppen och vänlig kommunikation

Kommunikation handlar om hur vi kan öka engagemanget, bygga ett starkt varumärke och hantera vårt rykte för att hjälpa oss nå våra affärsmål. Kommunikation kan vara verbal eller skriftlig, intern och extern och ske genom alla olika kanaler som intranät, internet, sociala medier, publicering och andra nyhetskanaler. Aviator har en utsedd talesperson som samordnar den offentliga kommunikationen med media. Detta innebär att om du kontaktas av media angående Aviator ska du hänvisa till Aviators pressekreterare och avstå från att göra uttalanden om Aviator, om du inte har tillstånd att göra det. 

I interna kanaler som intranätet STMY eller Yammer, kommunicerar vi på ett sätt som speglar våra värdeord och följer denna uppförandekod. Den övergripande inställningen ska vara att ledas av sunt förnuft, respekt och tolerans. 

Sociala medier

Användning av sociala medier ska ske på medarbetarnas fritid. Under arbetsdagen ska de fokusera på arbetsuppgifterna. Aviator respekterar varje individs rätt att uttrycka sig och ha åsikter. Utlämnande av konfidentiell information eller information som kan vara skadlig för Aviators kunder eller Aviator kan dock utgöra ett brott om lojalitetsplikten i anställningsavtalen. 

I korthet består våra riktlinjer för interaktion i sociala medier av följande principer: 

1. Medarbetaren ska vara ärlig 

2. Medarbetaren ska inte uttrycka sina åsikter i ett sammanhang som kan uppfattas som att det representerar Aviator, dess kunder, leverantörer eller partner 

3. Medarbetaren ska inte publicera kritik av företaget eller dess kunder som kan skada företagets anseende eller dess intressenter 

4. Respektera flygbolag, kunder och kollegor 

5. Använd ditt omdöme när du delar offentlig information 

6. Tänk på att det som har uttryckts aldrig kan betraktas som privat men utan spridas över hela internet och är permanent 

Vi tar hand om miljön

Att ta hand om miljön innebär att vi driver vår verksamhet på ett sätt som minimerar de negativa effekter som vår verksamhet har på miljön. Den typ av miljöpåverkan som Aviator kontrollerar är främst att minska utsläppen, minska energiförbrukningen och tillämpa effektiv avfallshantering. 

Som anställd ska du följa flygplatsens rutiner för avfallshantering och använda GSE på ett sätt som minimerar utsläpp, inte låta GSE stå på tomgång och undvika all onödig körning. 

Vi är stolta över vår uniform och våra arbetskläder

Korrekt användning av uniform är en viktig del av vår externa och interna image. Vi vill att våra kunder och passagerare ska uppfatta oss som både prydliga och professionella i vårt dagliga arbete. Eftersom vi är ett serviceföretag på flygplatsen måste Aviators medarbetare vara lätta att känna igen för kunder och passagerare. Samtidigt kräver flygplatsens säkerhetsregler att Aviator-anställda agerar som flygplatsrepresentanter i vissa situationer. 

Uniform 

Medarbetarna måste bära sina uniformer på jobbet och vid evenemang som har betydelse för kundrelationerna. 

Namnbrickan ska alltid vara synlig till vänster på bröstet på jacka, pullover/cardigan, topp eller skjorta/blus. 

Arbetskläder 

Medarbetarna ska alltid bära sina arbetskläder när de arbetar för Aviator. Inga privata kläder är tillåtna på jobbet, annat än för anställda vars avtal anger privata kläder, eller efter överenskommelse med chefen. 

Alla medarbetare ska följa de uniformsregler som anges i våra manualer. En länk till manualerna finns på ServiceThatMovesYou (STMY). 

På vår marknad

Vi respekterar konkurrenslagarna

Aviator tror på fri konkurrens på de marknader där vi agerar eftersom vi anser att det driver effektivitet och innovation. Aviator måste konkurrera inom det rättsliga ramverket för respektive land. 

Detta betyder att du inte får göra överenskommelser med konkurrenter eller andra intressenter som kan begränsa konkurrensen. Exempel på detta kan vara upplysningar om priser, prisöverenskommelser, uppdelning av marknaden eller utlämnande av annan känslig affärsinformation. 

Om du är osäker på vad som kan betraktas som konkurrensbegränsande beteende, vänder du dig till din chef. Vid behov söker Aviator juridisk rådgivning. 

Vi har nolltolerans mot mutor och korruption

Mutor innebär att erbjuda, ge eller ta emot något av värde i avsikt att påverka en persons agerande i hans eller hennes tjänsteutövning. Korruption innebär missbruk av anförtrodd makt för privat vinning, vilket kan omfatta intressekonflikter, förskingring, kick-backs eller nepotism. 

Aviator kommer inte att betala böter och/eller påföljder som utdöms mot någon anställd för brott mot antikorruptionslagar. Anställda är skyldiga att ersätta alla eventuella skador (t.ex. böter, påföljder etc.) som företaget ådragit sig på grund av att en anställd inte följt antikorruptionslagarna, om inte annat anges i tillämpliga lagar och förordningar. Vi bör bedriva vår verksamhet med högsta integritet och ha nolltolerans mot alla typer av mutor och korruption. 

För dig innebär detta att: 

 • Du inte direkt, eller via tredje part som agerar för vår räkning, betalar eller erbjuder att göra betalningar, erbjuda förmåner eller betala kick-backs. 
 • Du inte direkt, eller via tredje part, accepterar några betalningar, förmåner eller kick-backs. 
 • Vi inser att gåvor, gästfrihet och underhållning ibland kan vara viktiga delar av att göra affärer, framför allt under storhelger och i vissa kulturer. Du måste dock undvika aktiviteter som begränsar förmågan att konkurrera rättvist eller kan påverka eller misstänkas påverka dig eller din motparts omdöme eller köpkraft (exempelvis att ge/ta emot överdrivna gåvor eller underhållning). En princip är att vi ska vara extra försiktiga med att erbjuda eller delta i underhållning med motparten under en avtalsförhandling. 
 • Den person som har den högsta befattningen ska betala för kostnaderna med avseende på alla typer av underhållning. I annat fall måste kostnaden godkännas av chefen för personen med den högsta befattningen. (Farfarsprincipen) 
 • När du anlitar tredje part, som distributörer eller agenter, kräver du att de ska bedriva sin verksamhet på en nivå av integritet och ärlighet som är förenlig med våra höga etiska värderingar. 
 • Vi fattar alltid affärsbeslut som är i Aviators bästa intresse. 
 • Du ingår inte avtal med ett företag som du har ett direkt eller indirekt personligt intresse i. Potentiella intressekonflikter ska undvikas genom att sådana direkta och/eller indirekta intressen yppas. 
 • Utöver denna uppförandekod måste du läsa och följa Aviators antikorruptionspolicy (A-QMM 1.2.1.1).